Nemo Fillo™ luxury camping pillow

同屋企個枕頭一樣咁舒服嘅 Nemo Fillo Camping Pillow 邊個話露營等於訓街,等於冇覺好訓?只係你未遇到一個好嘅枕頭姐!Nemo Fillo Camping Pillow 裡面有由回收物製造嘅海綿填充物,外面有柔軟舒適嘅混紡枕頭套包住,除咗方便拆出嚟清洗,仲令你感覺好似係屋企個枕頭訓覺咁舒服!

重量:340g
尺寸:51 x 29 x 10 cm
包裝尺寸:19 x 10 cm
厚﹕4″
成份﹕Air with Luxury Foam